Emocje Dziecka - psycholog dziecięcy Anna Karcz

Regulamin

§1 REGULAMIN SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Emocje Dziecka Anna Karcz, ul. Dziewanny 11/4, 44-100 Gliwice NIP: 5771914462. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach oraz obowiązują wszystkich uczestników.

I ZASADY UCZESTNICTWA
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu lub warsztacie jest:
1. Dokonanie rejestracji odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej  emocjedziecka.pl
2. Dokonanie opłaty za szkolenie lub warsztaty w podanej kwocie w przeciągu 3 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Numer konta bankowego będzie podany w wiadomości e-mail.
a) Po dokonanej wpłacie uczestnik otrzyma informację o możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
b) Brak wpłaty w terminie 3 dni, oznacza brak zapisu na listę główną lub rezerwową.
3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat na konto oraz spełnienie wymagań pkt. 1,2,3 niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeżeli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.
4. Osoby, które dokonały płatności, a nie dostały się na listę główną szkolenia lub warsztatu, otrzymają zwrot wpłaty lub przepisanie wpłaty na koleją edycję szkolenia lub warsztatu (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu lub warsztatu:
a. Jeśli rezygnacja nastąpiła na miesiąc przed terminem zajęć wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub przesunięta na kolejne proponowane zajęcia (zgodnie z ustaleniami z uczestnikiem).
b. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż miesiąc a dłuższym niż 14 dni, bez względu na jej przyczynę, powoduje utratę 50% całkowitej wpłaty za szkolenie lub warsztat.
c. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 14 dni, bez względu na jej przyczynę, powoduje utratę 100% całkowitej wpłaty za szkolenie lub warsztat.

II SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zajęcia w ramach szkolenia lub warsztatu odbywać się będą zgodnie z przyjętym planem, podanym w ogłoszeniu.
2. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub warsztatu oraz zmiany jego terminu do 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany kolejny termin za porozumieniem zainteresowanych stron lub zwrot 100% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku odwołania szkolenia lub warsztatu w terminie krótszym niż 3 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie organizatora, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin za porozumieniem zainteresowanych stron oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu na podstawie przesłanych paragonów/faktur.
4. Opłatę za uczestnictwo w szkoleniu uczestnik powinien wpłacić na numer konta podany w wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego.
5. Faktura zostanie wystawiona na prośbę uczestnika w przeciągu 30 dni od daty wpływu na podany numer konta.
6. Organizatorem jest:
Emocje Dziecka Anna Karcz, ul. Dziewanny 11/4, 44-100 Gliwice NIP: 5771914462

III BEZPIECZEŃSTWO
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia lub warsztatu.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i pp., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie lub warsztat.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie lub warsztat.

IV INNE
1. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia lub warsztatu bez zgody organizatora.
2. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez organizatora objęte są prawami własności intelektualnej.
3. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody organizatora.
4. Szkolenie lub warsztat może być filmowane oraz fotografowane przez organizatora.
5. Udział w zajęciach jest równoznaczny z przeniesieniem na organizatora autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
a) Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu lub warsztacie.
b) Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodą na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia.
6. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji oraz wystawienia certyfikatu uczestnictwa.
7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.
We wszystkich sprawach organizacyjnych (pytania, wątpliwości, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z Anną Karcz tel. 668 476 899, e-mail: anna@emocjedziecka.pl

§2 REGULAMIN ZAKUPU KART PRACY
Regulamin określa sprzedaż ebook’ów (kart pracy) przez Emocje Dziecka Anna Karcz, ul. Dziewanny 11/4, 44-100 Gliwice NIP: 5771914462
1. Sprzedaż dotyczy kart pracy w formacie PDF. Karty są nieedytowalne i przygotowane do samodzielnego wydruku.
2. Po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie, na podany adres email z zamówienia, otrzymują Państwo link z dostępem do zamówionych kart pracy . Prosimy uwzględnić, iż zaksięgowanie przelewu wychodzącego w Państwa banku nie oznacza iż środki zostały już zaksięgowane na koncie firmy. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza dni piątek – niedziela, kiedy środki z innych banków niż ten z którym współpracujemy, mają prawo nie zostać zaksięgowane. Od czasu zaksięgowania pliki zostaną wysłane w najkrótszym możliwym czasie (od kilku minut do max. 48 godz.).
3. W razie zbyt długiego oczekiwania – prosimy sprawdzić w skrzynce odbiorczej folder SPAM, a następnie napisać wiadomość na adres: anna@emocjedziecka.pl
4. Grafiki wykorzystane w oferowanych materiałach posiadają opłaconą licencję bądź podlegają pod CC0 Creative Commons.
5. Wymogi techniczne. Karty są dostarczane w formacie PDF (przesyłane bez dodatkowych opłat na wskazany adres e-mail). Sugerowany program do przeglądania oraz drukowania stron to Adobe Acrobat Reader (do pobrania za darmo ze strony producenta https://get.adobe.com/pl/reader/).
6. W skład ceny PDF wchodzi podatek dochodowy. Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług na podstawie art.113 ust1 Ustawy Vat.
7.
Firma Emocje Dziecka zachowują wszelkie prawa, w tym prawa własności i udziały dotyczące Usług lub sprzedawanych produktów. Z zastrzeżeniem odmiennych przypadków określonych w Warunkach, Emocje Dziecka nie udziela Użytkownikowi żadnych praw dotyczących patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw w odniesieniu do elementów zawartych w Produktach lub Usługach. Emocje Dziecka zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone na mocy niniejszych Warunków.
8.
Niedozwolone użytkowanie. Użytkownik nie może korzystać z Usług lub Produktów w sposób niedozwolony. Niedozwolone jest na przykład:
(a) kopiowanie, modyfikowanie, udostępnianie, odsprzedawanie Usług lub Produktu oraz udzielanie dalszych licencji na Usługi lub Produkty;
(b) umożliwianie korzystania lub zezwalanie innym na korzystanie z Usług lub Produktów z użyciem danych konta Użytkownika
(c) udostępnianie Zawartości lub podejmowanie działań naruszających prawa własności intelektualnej, prawa autorskie majątkowe, prawa autorskie osobiste, prawa do znaków handlowych i znaków towarowych, patenty, tajemnice handlowe, prawa dotyczące nieuczciwej konkurencji, prawo do zachowania prywatności, prawo do upubliczniania i wszelkie inne prawa własności);
(d) podawanie się za inną osobę lub podmiot lub podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących powiązań Użytkownika z inną osobą lub podmiotem;
(e) podejmowanie prób dezaktywowania, uszkodzenia lub zniszczenia Usług i Oprogramowania;
(f) reklamowanie za pośrednictwem Usług jakichkolwiek produktów i usług z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik uzyskał na to wcześniejszą pisemną zgodę Emocje Dziecka;

§3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Za pośrednictwem Strony Internetowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Stronie Internetowej. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta.
3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Strony Internetowej
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony Internetowej. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony Internetowej, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anna@emocjedziecka.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony Internetowej. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.02.2020 r.

Obserwuj mnie na Instagramie @emocjedziecka